Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vaše súkromie je pre občianske združenie koPPa (prevádzkovateľ) dôležité a starostlivosť o bezpečnosť Vašich osobných údajov berieme vážne. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a byť transparentní v súvislosti s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme.

Aby sme zohľadnili najnovšie zmeny v oblasti ochrany osobných údajov a náš záväzok k transparentnosti, aktualizovali sme naše pravidlá ochrany osobných údajov. Chceme, aby ste si boli úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi (konkrétne e-mailová adresa v databáze) nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov

– Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Prevádzkovateľ používa Vaše osobné údaje na informovanie o dôležitých témach, aktuálnych výzvach i zaujímavých podujatiach.

Ako dotknuté osoby máte právo:

– na informácie o spracúvaných osobných údajoch;

– získať potvrdenie o tom, či koPPA spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

– na prístup k spracúvaným osobným údajom vrátane kópie spracúvaných osobných údajov;

– na opravu spracúvaných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;

– na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie), ktoré však nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú;

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade spracúvania nesprávnych osobných údajov, protizákonného spracúvania osobných údajov, spracúvania osobných údajov na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov dotknutej osoby a počas namietania proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu koPPa;

– kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov tak jednoducho, ako bol poskytnutý. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;

– na ochranu spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby;

– podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.